Sortownia

Wybudowanie w sierpniu 2007 r. sortowni odpadów miało znaczący wpływ na poprawę stanu gospodarki odpadami w Zakładzie. Zgodnie z obowiązującym pozwoleniem zintegrowanym wybudowany obiekt sortowni odpadów ma:

  • linię sortowniczą odpadów zmieszanych o przepustowości około 50 000 Mg/rok, 
  • linię sortowniczą odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki o przepustowości  około 10 000 Mg/rok.

Wymiernymi korzyściami wybudowania sortowni było m.in.: zwiększenie ilości odzyskanych surowców wtórnych i poprawa ich jakości, odzysk czystszych surowców
z moźliwością podziału na więcej frakcji handlowych, wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych trafiających na składowisko, zmniejszenie ogólnej ilości odpadów deponowanych na czaszy składowiska oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów.