Kompostownia

W sierpniu 2007 roku oddano do uźytku plac do pryzmowego kompostowania odpadów o powierzchni 5 000m2. Kompostownia posiada niezbędną infrastrukturą, w tym drogi dojazdowe, odwodnienie, zbiorniki na odcieki z przepompownią, instalacją elektryczną, wodociągową, teletechniczną i akpia oraz zagospodarowanie terenu w postaci pasa zieleni.
Zgodnie z projektem inwestycyjnym przepustowość wynosi co najmniej 19 600 Mg rocznie wkładu biologicznego do produkcji kompostu. Opracowana wstępna technologia kompostu zakłada, źe wkładem przy jego produkcji mogą być: ustabilizowane osady pościekowe, materiał biologiczny zgromadzony w postaci odpadów ulegających biodegradacji i odpady biodegradalne wysegregowane w sortowni odpadów oraz słoma.