Zaproszenie do składania ofert

W związku ze zbliżającym się okresem wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, Rada Nadzorcza Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok.

Przedmiot postępowania ofertowego

 1. Badanie rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach za rok obrotowy 2021 i 2022, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r i  31 grudnia 2022 r, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019r. poz. 315 ze zm.).
 2. Sporządzanie i przedłożenie sprawozdania z badania, o którym mowa w art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich, oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz.1415) - w terminie do dnia 20.04.2022 roku oraz do dnia 20.04.2023 r.
 3. Deklaracja uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odpowiednio: przy ocenie i zatwierdzaniu sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 r.

 Oferta powinna zawierać:

 1. Informację o oferencie, w tym o wpisie na listę firm audytorskich z podaniem numeru wpisu, pełnej nazwy i adresu oraz formie organizacyjno-prawnej.
 2. Informacje o nazwiskach, imionach biegłych rewidentów, którzy będą przeprowadzać badania oraz o numerach biegłych rewidentów w rejestrze.
 3. Informację o posiadaniu polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowych.
 4. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta i firmę autorską zasad przeprowadzenia badania, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach autorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r, poz. 1089).
 5. Łączne wynagrodzenie brutto w złotych za badanie ustawowe i sporządzenie sprawozdania z badania.
 6. Harmonogram prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego.
 7. Wykaz przeprowadzonych badań sprawozdania finansowego w ostatnich dwóch latach.

 Termin, miejsce i sposób składania oferty

 1. Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie do 22.10.2021 r. w siedzibie Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o w Siedlcach przy u. Błonie 3, w sekretariacie. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.
 2. Kopertę należy opatrzeć adnotacją: Rada Nadzorcza Zakładu Utylizacji Odpadów Sp.  z o. o w Siedlcach, ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce „Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach za 2021 i 2022 rok”.
 3. Oferty złożone po tym terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Informacje dodatkowe

 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu składania ofert.
 2. Kryterium oceny ofert będzie: 80% - wysokość wynagrodzenie, 20% - doświadczenie (10% - otrzyma oferent, który w ostatnich dwóch latach przeprowadził co najmniej 5 badań sprawozdania finansowego, 20% - otrzyma oferent, który w ostatnich dwóch latach przeprowadził co najmniej 10 badań sprawozdania finansowego).
 3. Informacje niezbędne do przygotowania oferty dostępne będą w Spółce, tel. 25 6332522 oraz pod adresem: kornilak@zuo.siedlce.pl
 4. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od postępowania ofertowego bez podawania przyczyny i podnoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.
 5. O wyniku postępowania ofertowego oferenci zostaną poinformowani pisemnie w terminie nie przekraczającym daty związania ofertą.