Nowy PSZOK w Woli Suchożebrskiej już otwarty

Nowy PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Suchożebrskiej został właśnie oddany do użytku. W środę 14 lutego w Urzędzie Gminy Suchożebry odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne z mieszkańcami.

PSZOK to inwestycja zrealizowana przez Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach dzięki dofinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła  794 211,00 zł brutto, z czego kwota 378 434,00 zł, czyli ok. 60% stanowi dofinansowanie unijne.

Punkt  daje możliwość każdemu mieszkańcowi Gminy Suchożebry przekazania w sposób bezpośredni, nieodpłatnie różnych grup odpadów wytworzonych we własnym gospodarstwie domowym.
Są to często odpady uciążliwe, stanowiące przydomową rupieciarnię, a w rzeczywistości nadające się
do ponownego zagospodarowania w środowisku lub do odzysku materiałowego.

PSZOK dostępny jest dla mieszkańców 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00.

Frakcje odpadów przyjmowanych przez PSZOK:

 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Opakowania po odpady niebezpieczne (olejach, rozpuszczalnikach, farbach, lakierach, opakowania po środkach ochrony roślin, itp.)
 • Meble i odpady wielkogabarytowe (dywany, wykładziny)
 • Odpady zielone z pielęgnacji terenów zielonych
 • Opony samochodowe
 • Gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe
 • Opakowania: z papieru i tektury, z metalu, z tworzyw sztucznych, ze szkła
 • Opakowania wielomateriałowe
 • Zmieszane odpady opakowaniowe
 • Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 • Popiół
 • Baterie i akumulatory
 • Leki

Korzyści płynące z funkcjonowania PSZOK:

- Zwiększenie wydajności i funkcjonalności Zakładu poprzez zwiększenie ilości przyjmowanych surowców wtórnych.

- Zwiększenie zatrudnienia i poprawa warunków pracy – osób dozorujących PSZOK.

- Zwiększenie świadomości społecznej o potrzebie selektywnego zbierania odpadów

- Uzyskanie poziomów odzysku przez Gminę narzuconych przepisami prawa.

- Zmniejszenie zagrożenia środowiska naturalnego ze względu na mniejsze przenikanie odpadów zdeponowanych na czaszy.

PSZOK dostępny jest dla mieszkańców gminy bezpłatnie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Następne spotkanie informacyjne odbędzie się 27 lutego o godz. 9:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchożebry.