Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Siedlce, dnia 24 sierpnia 2022 r.

 

RADA NADZORCZA

Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach
adres: ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce

ogłasza konkurs publiczny na stanowisko Prezesa Zarządu.

 

1. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu:

1)może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a)posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b)posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c)posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d)korzysta z pełni praw publicznych,

e)posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

f)nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g)jej stan zdrowia pozwala na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu Spółki,

h)spełnia inne niż wymienione w lit. a)-g) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

2)nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a)pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b)wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c)jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d)pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e)jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

2. Zgłoszenie kandydata do Konkursu powinno zawierać:

1)Curriculum Vitae z podaniem danych kontaktowych kandydata (adres e-mail, nr telefonu);

2)List motywacyjny,

3)kopie dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków opisanych w § 4 pkt 1) lit. a)-c) poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,

4)oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

5)oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

6)oświadczenie o zgodzie na kandydowanie i niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa lub umowy ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych lub Spółce;

7)oświadczenie o niekaralności;

8)oświadczenie o nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego;

9)oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz zgodą na przetwarzanie tych danych przez Spółkę,

10)oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w § 4 pkt 2),

11)oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu Spółki.

3. Zgłoszenie kandydata do Konkursu może zawierać inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata).

4. Termin i miejsce składania zgłoszeń przez kandydatów:

1)Zgłoszenie do Konkursu powinno zostać złożone w zaklejonej kopercie opisanej następująco: „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach”.

2)Zgłoszenia powinny zostać złożone w terminie do dnia 7 września 2022 roku do godz. 12.00 w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce lub listownie na ten sam adres: ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce (decyduje data i godzina wpływu).

3)Zgłoszenia złożone po upływie terminu wskazanego w pkt 2) nie będą rozpatrywane.

5. Rozmowy kwalifikacyjne z maksymalnie 3 kandydatami wyłonionymi na etapie wstępnym zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w dniu 9 września 2022 roku od godz. 10:00 w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce.

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Spółki: http://www.zuo.siedlce.pl oraz w formie papierowej w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce od dnia
24 sierpnia 2022 roku do czasu zakończenia Konkursu.

 

 

Rada Nadzorcza ZUO Sp. z o.o.

w Siedlcach

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH KANDYDATÓW NA PREZESA ZARZĄDU

 

  1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach, adres: ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000095420, NIP 8212090331, REGON 711633545/dalej jako: Spółka/.

Ze Spółką może się Pan/Pani skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce,

- przez e-mail: info@zuo.siedlce.pl

- telefonicznie: 25/633 25 22

 

  1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się z Panią Agnieszką Hawryluk przez e-mail:
iod@zuo.siedlce.pl.

 

  1. CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Spółka będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, aby:

1)ocenić Pana/Pani kwalifikacje do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki;

2)ocenić Pana/Pani zdolności i umiejętności potrzebne do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki;

3)wybrać odpowiednią osobę na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

 

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

1)Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych w zakresie danych obejmujących: imię i nazwisko; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz innych danych, które przekazuje Pan/Pani w dokumentach aplikacyjnych.

2)Uzasadniony interes Spółki – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Spółka posiada uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pana/Pani wiedzę, umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pan/Pani odpowiednią osobą na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

 

  1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dokumenty aplikacyjne, w tym zawierające dane osobowe, kandydata wybranego w procesie konkursu będą przechowywane na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia wyłonienia Prezesa w drodze konkursu.
W przypadku nieodebrania dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów w powyższym terminie, zostaną one mechanicznie zniszczone. Pozostała dokumentacja z przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana zgodnie z przepisami.

 

  1. ODBIORCY DANYCH

Spółka nie będzie przekazywać Pana/Pani danych osobowych innym podmiotom.

 

 

  1. PANA/PANI PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I PODEJMOWANIEM ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1)prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

2)prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych,

3)prawo żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych,

4)prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych,

5)prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,

6)prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

7)prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Spółka przesłała Pana/Pani dane do innego administratora. Jednakże Spółka zrobi to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Panu/Pani tylko co do tych danych, które Spółka przetwarza na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody,

 

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę się skontaktować z inspektorem ochrony danych (dane w pkt 2.).

 

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody (imię i nazwisko; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane, które przekazuje Pan/Pani w dokumentach aplikacyjnych) – ma Pan/Pani prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pan/Pani wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody adres mailowy inspektora ochrony danych (dane w pkt 2.).

 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z niniejszą klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę na wyżej wymienionych warunkach