Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu

REGULAMIN

konkursu na Prezesa Zarządu

Zakładu Utylizacji Odpadów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Siedlcach

 § 1.

Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu (dalej jako: „Konkurs”) na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą w Siedlcach, KRS nr 0000095420, oraz warunki stawiane kandydatom na to stanowisko.

 § 2.

1. Konkurs przeprowadza Rada Nadzorcza. Czynności przewidziane w niniejszym Regulaminie do wykonania przez Radę Nadzorczą mogą być podjęte, jeżeli w celu ich wykonania stawi się co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej.

2. Konkurs obejmuje dwa etapy: etap wstępny i etap właściwy.

 § 3.

1. Etap wstępny obejmuje ogłoszenie o Konkursie, składanie zgłoszeń przez kandydatów oraz wstępną ocenę zgłoszeń i dokonanie wyboru do 3 kandydatów, z którymi zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

2. Etap właściwy obejmuje rozmowy kwalifikacyjne z maksymalnie 3 kandydatami wyłonionymi na etapie wstępnym, dokonanie oceny tych kandydatów, a następnie wybór spośród nich jednego kandydata na Prezesa Zarządu.

3. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć Konkurs bez wyłonienia kandydata, o czym zawiadamia kandydatów na podane przez nich adresy e-mail oraz na stronie internetowej Spółki: http://www.zuo.siedlce.pl.

 § 4.

Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu:

1)może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a)posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b)posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c)posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d)korzysta z pełni praw publicznych,

e)posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

f)nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g)jej stan zdrowia pozwala na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu Spółki,

h)spełnia inne niż wymienione w lit. a)-g) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

2)nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a)pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b)wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c)jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d)pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e)jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

 § 5.

1. Ogłoszenie o Konkursie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Spółki: http://www.zuo.siedlce.pl, a także może zostać opublikowane na stronach internetowych udziałowców Spółki. Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o Konkursie na stronie internetowej Spółki może zostać dodatkowo opublikowana w wybranej prasie.

2. Ogłoszenie zawierać będzie określenie:

1)firmy i adresu Spółki;

2)stanowiska, na które przeprowadzany jest Konkurs;

3)wymagań formalnych, jakie winien spełniać kandydat;

4)warunków, które spełniać powinno zgłoszenie do Konkursu;

5)terminu i miejsca składania zgłoszeń przez kandydatów;

6)termin i miejsce przeprowadzenia w ramach etapu właściwego rozmów z maksymalnie 3 wybranymi kandydatami.

 § 6.

1. Zgłoszenie do Konkursu powinno zostać złożone w zaklejonej kopercie opisanej następująco: „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach”.

2. Zgłoszenia powinny zostać złożone w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o Konkursie na stronie internetowej Spółki do godz. 12.00 w siedzibie Spółki pod adresem:      ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce lub listownie na ten sam adres: ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce (decyduje data i godzina wpływu).

3. Zgłoszenia złożone po upływie terminu wskazanego w ust. 2 nie będą rozpatrywane.

 § 7.

1. Zgłoszenie kandydata do Konkursu powinno zawierać:

1)Curriculum Vitae z podaniem danych kontaktowych kandydata (adres e-mail, nr telefonu);

2)List motywacyjny,

3)kopie dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków opisanych w § 4 pkt 1) lit. a)-c) poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,

4)oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

5)oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

6)oświadczenie o zgodzie na kandydowanie i niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa lub umowy ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych lub Spółce;

7)oświadczenie o niekaralności;

8)oświadczenie o nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego;

9)oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz zgodą na przetwarzanie tych danych przez Spółkę,

10)oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w § 4 pkt 2),

11)oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu Spółki,

2. Zgłoszenie kandydata do Konkursu może zawierać inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata).

  § 8.

1. Po upływie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 Rada Nadzorcza dokonuje wstępnej oceny zgłoszeń, w tym pod kątem spełniania wymogów formalnych.

2. Po dokonaniu wstępnej oceny, o której mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza dokonuje wyboru do 3 kandydatów, z którymi zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Zgłoszenia złożone przez pozostałych kandydatów zostaną im zwrócone przesyłką poleconą.

 § 9.

1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu i terminie oraz godzinie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie zawiadomiony telefonicznie lub w drodze wiadomości e-mail zgodnie z danymi podanymi przez kandydata w zgłoszeniu.

2. Rozmowy kwalifikacyjne z maksymalnie 3 kandydatami wyłonionymi na etapie wstępnym zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w terminie 2 dni licząc od upływu terminu do złożenia zgłoszeń do Konkursu od godz. 10:00 w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce.

3. Niezgłoszenie się przez kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym miejscu i terminie traktowane będzie jako rezygnacja z udziału w Konkursie.

4. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zobowiązany będzie do przedstawienia swojej osoby oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju Spółki, co będzie oceniane przez Radę Nadzorczą jako Kryterium A, a następnie członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni będą do zadawania kandydatowi pytań mających na celu ocenę kwalifikacji, wiedzy i predyspozycji kandydata do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, obejmujących:

1)znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników; znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, z uwzględnieniem spółek z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego (Kryterium B);

2)wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o branży, w której Spółka prowadzi działalność (Kryterium C);

3)umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji funkcjonowania i rozwoju, komunikatywność (Kryterium D).

 § 10.

1. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych każdy z członków Rady Nadzorczej dokonuje indywidualnie oceny kandydatów w zakresie wskazanych w § 9 ust. 4 Kryteriów A, B, C i D (oceny od 1-5 pkt w każdym Kryterium) i przekazuje na piśmie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej tą ocenę.

2. Po uzyskaniu ocen od wszystkich członków Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie nie dłuższym niż 3 dni, na którym członkowie Rady Nadzorczej ustalają kandydata, który został najwyżej oceniony przez największą liczbę członków Rady Nadzorczej (jeżeli kilku kandydatów zostało najwyżej ocenionych przez taką samą liczbę członków Rady Nadzorczej o kolejności między nimi decyduje suma punktów uzyskana przez nich od wszystkich członków Rady Nadzorczej, a jeżeli i ta liczba jest równa - o kolejności między nimi decyduje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym).

3. Osoba wybrana na Prezesa Zarządu zgodnie z ust. 2, będzie zobowiązana dostarczyć Radzie Nadzorczej zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (o ile kandydata dotyczy obowiązek wynikający z tej ustawy). Po przedstawieniu tych dokumentów Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o powołaniu wybranego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu.

4. Zgłoszenia złożone przez kandydatów uczestniczących w rozmowach kwalifikacyjnych, którzy nie zostaną wybrani na Prezesa Zarządu, zostaną im zwrócone przesyłką poleconą.

5. Z przeprowadzonego Konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać co najmniej: daty i miejsca przeprowadzenia poszczególnych czynności; liczbę zgłoszeń; listę kandydatów, z którymi przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne, oceny wystawione przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej, opis przeprowadzonych czynności, wynik Konkursu.

 § 11.

1. Informacja o wyniku Konkursu ze wskazaniem kandydata wybranego na Prezesa Zarządu Spółki zostanie opublikowana na stronie internetowej Spółki: http://www.zuo.siedlce.pl niezwłocznie po ustaleniu przez Radę Nadzorczą wyniku Konkursu.

2. Od rozstrzygnięć Rady Nadzorczej podjętych w toku Konkursu nie przysługują środki odwoławcze.

 § 12.

1. Koszty przeprowadzenia Konkursu ponosi Spółka, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Koszty związane z udziałem poszczególnych kandydatów w Konkursie obejmujące w szczególności koszty przygotowania zgłoszenia, złożenia zgłoszenia, dojazdów, etc. pokrywa każdy kandydat we własnym zakresie.

  § 13.

Interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu dokonuje Rada Nadzorcza.

  § 14.

Niniejszy Regulamin podlega udostępnieniu w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki: http://www.zuo.siedlce.pl oraz w formie papierowej w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce na czas trwania Konkursu.