Cennik odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki

Cena netto (bez podatku VAT) odbioru odpadów selektywnie gromadzonych (papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal) odbieranych w pojemnikach 1,1 m3 i 0,12m3; 5 zł/m3.

Cena netto (bez podatku VAT) odbioru odpadów selektywnie gromadzonych (papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal) 
w workach sprzedawanych w siedzibie Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.;
5 złotych za 9 worków do selektywnej zbiórki o pojemności każdy około 110 dm3.
 

Powyższe ceny dotyczą miasta Siedlce, gminy Siedlce oraz wsi Wola Suchożebrska.
Cennik obowiązuje od 28 marca 2006 roku

Opłaty za przyjęcie odpadów na składowisku Woli Suchożebrskiej ul. Sokołowska 2

na podstawie Zarządzenia Nr 9/2008 Prezesa Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach z dnia 31.10.2008r.

(Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku)

 

1.       Za składowanie 1 Mg odpadów stosuje się opłatę na którą składają sie łącznie następujące kwoty:

103 zł.  + opłata za korzystanie ze środowiska

Opłatę za korzystanie ze środowiska ustala się w trybie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.).

 

2.       Za składowanie 1 Mg odpadów o następujących numerach kodów określonych w katalogu odpadów, wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. Nr 112 poz. 1206):

 

a)    20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów,

stosuje się opłatę:                                                        85 zł.

 

b)    17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,

17 05 06 urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05,

19 12 09 minerały (np. piasek, kamienie),

20 02 02 gleba i ziemia, w tym: kamienie,

stosuje się opłatę:                                                       35 zł.

 

c)     15 01 01 opakowania z papieru i tektury

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 07 opakowania ze szkła

20 01 01 papier i tektura

20 01 02 szkło

20 01 39 tworzywa sztuczne

stosuje się opłatę:                                                       20 zł.

 

d)    20 02 01 odpady ulegające biodegradacji

stosuje się opłatę:                                                       5 zł.

 

e)     17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

stosuje się opłatę:                                                       180 zł.

 

f)     20 03 07 odpady wielkogabarytowe

stosuje się opłatę:                                                       210 zł.

Wszystkie ceny bez podatku VAT

Cennik odbioru (wywozu i unieszkodliwienia) odpadów komunalnych 

 przez Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach

Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku

Wszystkie ceny bez podatku VAT

       

Ceny dotyczą miasta i gminy Siedlce w standardowych warunkach wywozu odpadów komunalnych

Pojemnik 1,1 m3 metalowy (cena wraz z dzierżawą pojemnika)

2 razy w tygodniu lub częściej

 

44,32

zł/m3

+VAT

1 raz w tygodniu

 

45,56

zł/m3

+VAT

raz na dwa tygodnie

 

48,01

zł/m3

+VAT

Raz na miesiąc

 

53,72

zł/m3

+VAT

Inne i na żądanie

 

64,32

zł/m3

+VAT

         

Pojemnik 0,12 m3 (cena wraz z dzierżawą pojemnika)

 

2 razy w tygodniu lub częściej

 

53,06

zł/m3

+VAT

1 raz w tygodniu

 

55,92

zł/m3

+VAT

raz na dwa tygodnie

 

61,57

zł/m3

+VAT

Raz na miesiąc

 

74,76

zł/m3

+VAT

Inne i na żądanie

 

99,25

zł/m3

+VAT


                                                 

Wszelkie prawa zastrzeżone | Zakład Utylizacji Odpadów Wykonanie: Verdox